0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Fine arts, photography, design and architecture category

As for the fine arts, photography, design and architecture category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of exhibition projects, year-round exhibition activities, publishing of expert publications in both printed and electronic form, including exhibition catalogues, other projects in the area – shows, art and professional symposia, etc.

Candidates:

photo of candidate

Mgr. Šárka Svobodová

Je absolventka Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně, kde diplomovala s tématem zam ... (more) Je absolventka Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně, kde diplomovala s tématem zaměřeným na počátky moderní architektury v Brně. Své studium v ČR doplnila o studijní a pracovní zkušenosti v zahraničí - mimo jiné na univerzitách v Athénách a ve Vídni. Po studiu několik let působila v Domě umění města Brna jako spoluautorka projektu BAM (Brněnský architektonický manuál). Paralelně se stala spoluzakladatelkou sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média, v rámci kterého s ostatními kolegyněmi a kolegy provozovala Galerii architektury v Brně či kulturní prostor Praha v Brně. Za deset let existence tohoto sdružení měla příležitost organizovat, kurátorovat a odborně garantovat řadu výstav, přednášek, diskuzí, workshopů a kulturních akcí - nejen v Brně a České republice, ale i v řadě zahraničních partnerských institucích (Berlín, Vídeň, Graz, Bratislava, Budapešť, Benátky, Lvov, Tbilisi, Kišiněv). Pět let pedagogicky působila v ateliéru Kresby a grafiky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a externě působí jako pedagožka na Fakultě architektury VUT v Brně. Je členkou umělecké rady GAMPy - Galerie města Pardubic a také členkou Akademie České ceny za architekturu pořádanou Českou komorou architektů. Jako historička a kritička architektury publikuje své texty v časopisech ERA 21, Art+Antiques, Architekt a dalších. Aktivně se na kulturní scéně pohybuje více než deset let. Kvalita aktivit sdružení 4AM - jehož je členkou a spoluzakladatelkou - byla několikrát pozitivně ohodnocena v odborných kruzích - mimo jiné nominací na titul "Architekt roku" v roce 2017, případně oslovením k prezentaci vlastního autorského díla na přehlídkách architektury Bienále v Benátkách v Československém pavilonu v roce 2012 a nejnověji letos v rámci prezentace Lichtenštejnska na výstavě v Palazzo Trevisan - pokud se letošní přehlídka uskuteční.
photo of candidate

PhDr. Marika Kupková Ph.D.

Působí jako kurátorka současného umění a podílí se na organizování mezinárodního festivalu krátkého ... (more) Působí jako kurátorka současného umění a podílí se na organizování mezinárodního festivalu krátkého filmu Brno 16. Těžiště její kurátorské a dramaturgické činnosti je v?Galerii TIC v?Brně. Vystudovala filmovou historii na Filozofické fakultě MU a následně Filozofické fakultě UK. V?rámci doktorského studia se zaměřovala na institucionální historii a kulturní politiku v?české kinematografii čtyřicátých a padesátých let. Výsledky svého výzkumu publikovala například v?rámci pětidílného kolektivního projektu Kultura a totalita na Filozofického fakultě UK. Zajímá se také o situaci filmu mimo kinematografické rámce a experimentální formy audiovizuální tvorby. Od roku 2010 přednáší na oboru Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU, kde vede přednášky z?historie filmu a nových médií a kurátorství. V?rozmezí let 2006-2014 byla členkou občanského sdružení S.P.K.H., zaměřeného na umění ve veřejném prostoru, environmentalistiku a urbanismus.
photo of candidate

Ing. arch. Iveta Černá

Teoretička a historička architektury, v Národním památkovém ústavu v Brně působila v letech 1987-20 ... (more) Teoretička a historička architektury, v Národním památkovém ústavu v Brně působila v letech 1987-2002 jako odborný garant oddělení Brněnské aglomerace se specializací na moderní architekturu. Od roku 2002 je ředitelkou a site managerem vily Tugendhat, památky UNESCO. Vysokoškolské vzdělání na Vysokém učení technickém, Fakultě architektury zakončila diplomovým absolutoriem na katedře Rekonstrukcí a ochrany památek. V letech 1993-99 navštěvovala Filosofickou fakultu, obor Dějiny umění. Je spoluzakladatelkou světové nadace Iconic Houses Network, sdružující nejvýznamnější rezidenční domy světa prezentované jako House Musea. Dále je členkou sdružení BLOK, ICOMOS, DOCOMOMO International a její technologické sekce Docomomo ISC - T (mezinárodní organizace pro ochranu památek moderní architektury). Působila jako externí pedagog na Fakultě architektury VUT v Brně a Masarykově Universitě - Sdružená uměnovědná studia. Iveta Černá je laureátkou Ceny města Brna v oblasti architektura a urbanismus (2014), Ceny Ministra kultury ČR Opera Historica - Vila Tugendhat (2019) a ceny Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2012 Muzeu města Brna za publikaci "Mies v Brně. Vila Tugendhat". V letech 2010-2012, v době památkové obnovy Vily Tugendhat, byla spoluzakladatelkou a tajemníkem THICOM (Tugendhat House International Committee) Mezinárodního poradního sboru expertů. Je garantem a spoluřešitelem řady grantových projektů a dotačních titulů Ministerstva kultury ČR v oblasti vědecko - výzkumné, publikační, výstavních a edukačních projektů a propagace kultury. Je spoluautorkou více než dvaceti odborných publikací. Iveta Černá pravidelně přednáší na zahraničních prestižních konferencích na evropském i americkém kontinentu, věnuje se však aktivně i kulturnímu dění v Brně, spolupracuje s odbornými institucemi a kulturními spolky a nadacemi.
photo of candidate

MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D.

V České republice žije již dvacet let a aktivně se podílí na brněnském kulturním životě. Od roku 19 ... (more) V České republice žije již dvacet let a aktivně se podílí na brněnském kulturním životě. Od roku 1993 působila jako asistentka při ateliéru Video - Performance - Multimédia na FaVU VUT. V roce 2018 doktorské studium ukončila prací zaměřenou na performativní zprostředkování a interpretaci. Jako pedagog se zaměřuje na ranou fázi video- a performance art. Je spoluzakladatelkou Vašulka Kitchen Brno.
photo of candidate

Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

Architekt a kurátor. Studoval architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Aka ... (more) Architekt a kurátor. Studoval architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Od listopadu 2018 je děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, kde zároveň vede ateliér společně s Jaroslavem Sedlákem. Obecně se věnuje kritické teorii a kritickému přístupu v souvislosti s plánováním měst a jejich historií. Podílel se na publikacích Boj o prostor: Architektura jako společenská praxe (Archa, Zlín 2013), Na prahu zítřka (Vutium, Brno 2015) nebo Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně (Fakulta výtvarných umění VUT , Brno 2016). Kurátorsky a organizačně se podílel na výstavách Za hranicí Farmakonu nebo Už nikdy nebudeme moderní, přednáškových cyklech Contesting Space a Are We Architects? a řadě dalších oborových akcích.
photo of candidate

doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D.

Přednáší estetiku a filozofii umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě pedagogické ... (more) Přednáší estetiku a filozofii umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě pedagogické činnosti působí i jako příležitostný kurátor výstav a dramaturg hudebních akcí. Od r. 1990 zorganizoval stovky výstav a koncertů v mnoha zemích Evropy, v Indonésii a Austrálii.
photo of candidate

MgA. Tereza Bonaventurová

Absolvovala v Ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně ... (more) Absolvovala v Ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářský titul získala u Pavla Baňky, magisterský pak pod vedením Lukáše Jasanského. Během studií se organizačně i autorsky podílela na mnohých ateliérových výstavách a site-specific projektech. Konceptuální fotografii se věnuje také jako samostatný tvůrce, zaměřuje se především na reflexi veřejného prostoru a vizuálního smogu. Vystavovala v Čechách i v zahraničí a její práce byly publikovány v různých médiích (např. iHned či Fotograf Magazine). Od roku 2017 působí jako kurátorka Galerie Fotografic, jejíž program reflektuje současnou českou i zahraniční fotografickou scénu, včetně nejrůznějších přesahů do dalších uměleckých žánrů jako jsou video a zvukové instalace, interaktivní média, ale i malba či kresba a jiné. Založila zde platformu Fotografic Startup zaměřenou na tvorbu nejmladší generace umělců. V tematických projekcích v rámci doprovodného programu se dlouhodobě snaží o propojování filmu a výtvarného umění. Letos započala spolupráci pražské Galerie Fotografic a významného hamburského magazínu PHOTONEWS, která se zaměřuje na česko-německou kooperaci na poli současné fotografie. Za Galerii Fotografic rovněž zpracovává grantové žádosti. Na současné české umělecké scéně se tak orientuje nejen jako tvůrce, ale i jako zástupce etablované kulturní instituce a úspěšný grantový žadatel.
photo of candidate

MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

Umělkyně, kurátorka a pedagožka. Absolvovala studium volného umění na košické KVUaI a brněnské FaVU ... (more) Umělkyně, kurátorka a pedagožka. Absolvovala studium volného umění na košické KVUaI a brněnské FaVU, kde v roce 2018 dokončila doktorandské studium. Jejím hlavním autorským zájmem je zkoumání povahy vizuálního zobrazení, kterou dlouhodobě prověřuje prostřednictvím tématu modelu. Zajímají ji sebereferenční postupy v umění a napětí mezi nápodobou a realitou. Formálně se pohybuje na pomezí médií objektu, instalace, fotografie a občas také pohyblivého obrazu. Od roku 2012 se kromě volné tvorby věnuje také pedagogické činnosti. Aktuálně působí na FaVU v Brně jako asistentka ateliéru Kresba a grafika a proděkanka pro studium. V roce 2016 byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého; v roce 2018 pak na Cenu NOVUM. Jako kurátorka je (spolu)autorkou několika výstavních projektů realizovaných Galerií TIC, kde se aktivně podílí i na koncepci a realizaci výstavního programu. V minulosti prošla řadou projektů stojících na hranici volného umění a vystavování (Galerie 1k15, Galerie Jádro, Solo offspace, GRAU kllktv). Ve volném čase píše recenze pro artalk.cz. Je autorkou knih Štyri modely (Brno, 2016) a Model a metoda (Brno, 2015) a spoluiniciátorkou knižní řady Popteorie zaměřené na průniky umění a teorie (spolu s Václavem Janoščíkem a NSCU Praha). V roce 2019 spoluzaložila kolektiv Café Utopia (se Zuzanou Janečkovou, Marikou Kupkovou a Markétou Žáčkovou), který kurátoroval 7. ročník mezinárodního bienále umění ve veřejném prostoru Brno Art Open 2019 s názvem Jsem závislý objekt.
photo of candidate

MgA. Marta Fišerová Cwiklinski

Umělkyně a kurátorka. Vystudovala FaVU VUT v Brně a v roce 2014 založila Galerii Klubovna. Pracoval ... (more) Umělkyně a kurátorka. Vystudovala FaVU VUT v Brně a v roce 2014 založila Galerii Klubovna. Pracovala v Galerii Josefa Jambora v Tišnově a v Domě umění města Brna, kde vedla Galerii G99 a zřídila rezidenční program Brno Artists in Residence. V současné době je studentkou doktorského programu na FaVU.
photo of candidate

Ing. Bc. Martin Beníček

Od absolutoria v roce 2009 působí v oblastech výtvarného umění, dějin a teorie výtvarného umění a j ... (more) Od absolutoria v roce 2009 působí v oblastech výtvarného umění, dějin a teorie výtvarného umění a jejich zprostředkování veřejnosti. Své profesní působení započal v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně jako kurátor sbírky sochařství a designu, připravoval výstavní projekty, působil jako editor odborné revue Prostor Zlín, připravoval doprovodné programy (Kulturní Byfé) a externě vedl přednášky z dějin umění na Univerzitě T. Bati. Od roku 2014 působil jako vedoucí Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí, kde vytvářel podmínky a zázemí výstavního provozu a stálé expozice Reditus Leonina na "zelené louce". Mezi nejvýznamnější počiny považuje výstavní projekty Na hranici templářského světa, Umění restaurovat, Dobrodružství kriminalistiky, Mistrovská díla ze sbírek sběratelské instituce, expozice Josef Ignác Sadler, Historie odívání či Fenomén krajka. Kromě realizace vlastních výstav připravil a vedl přednáškové linie z oblasti teorie umění a kultury (společensko-vědná, uměno-vědná line), podílel se na řešení grantový programů (INTERREG V-A), koordinoval proces restaurování barokní kaple na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Od roku 2019 kurátorsky zaštiťuje výstavní prostor Analog ve Valašském Meziříčí, působí jako expert pro oblast kultury pro město Rožnov pod Radhoštěm (projekty kulturní strategie, projekty kulturní infrastruktury, projekty v oblasti vizuální identity, zprostředkování kultury, historie, umění). Oblastí jeho badatelského zájmu je současná sakrální architektura a drobné architektonické a sochařské intervence v krajině.
photo of candidate

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

Architektka, absolventka Fakulty architektury VUT v Brně, v letech 2006-2013 zde přednášela soudobo ... (more) Architektka, absolventka Fakulty architektury VUT v Brně, v letech 2006-2013 zde přednášela soudobou architekturu zahraničním studentům, 2016 obhájila disertační práci na téma Brněnská škola architektury po 2. světové válce a její vliv na realitu výstavby města. Od roku 2000 se architekturou zabývá v teoretické rovině. 2000-2010 pod hlavičkou občanského sdružení Centrum architektury vedla Galerii architektury v Brně, kde výstavami, přednáškami a doprovodnými publikacemi představila ve spolupráci s pražskou Galerií Jaroslava Fragnera práce řady významných českých i zahraničních osobností soudobé architektury a architektonických ateliérů. Zabývá se osvětou, šířením obecného povědomí o významu architektury jako spolutvůrce kultury společnosti, tématy současné architektury a udržitelnosti vystavěného prostředí. I nadále, dlouhodobě spolupracuje s Galerií Jaroslava Fragnera v Praze, v Nadaci české architektury zastává funkci předsedkyně dozorčí rady. V současné době působí v Metodickém centru moderní architektury v Brně se zvláštním zaměřením na architekturu 20. století. Je editorkou a spoluautorkou publikací o brněnské architektuře 20. století: Brno - architektura 1918-1939; 1945-1990; 1990-2008 a Brno moderní I a II.
photo of candidate

doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.

Výtvarná umělkyně, pedagožka, která autorsky a experimentálně zkoumá různé aspekty lokálně vymezené ... (more) Výtvarná umělkyně, pedagožka, která autorsky a experimentálně zkoumá různé aspekty lokálně vymezené kulturní historie. Ve své práci často mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství a dokumentaristiku. Od roku 2011 vede ateliér Environment na FaVU VUT v Brně. V roce 2006 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.
photo of candidate

Mgr. Martin Vaněk

Historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF ... (more) Historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Katedra teorie a dějin umění). Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii (AJG) a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG a člen iniciativy Je to i tvoje město. Je členem grantové komise pro periodické a neperiodické publikace Ministerstva kultury ČR.
photo of candidate

PhDr. Petr Kroupa

Vystudoval na brněnské univerzitě obory dějiny umění a etnografie a následně pracoval v letech 1978 ... (more) Vystudoval na brněnské univerzitě obory dějiny umění a etnografie a následně pracoval v letech 1978-2015 v Brně postupně v Krajském kulturním středisku, Muzeu města Brna, Odboru kultury Magistrátu města Brna, Krajském památkovém středisku v Brně (později přejmenováno na Národní památkový ústav) - zde založil nové pracoviště ve Vile Stiassni. V roce 2015 pracovně přešel do Prahy do Národní knihovny, od roku 2017 pracuje v Kanceláři prezidenta republiky v Odboru památkové péče.
photo of candidate

PhDr. Ladislav Jackson

Ladislav Jackson (Ladislav Zikmund-Lender) je historik umění a vysokoškolský pedagog. V letech 2012 ... (more) Ladislav Jackson (Ladislav Zikmund-Lender) je historik umění a vysokoškolský pedagog. V letech 2012-2014 pracoval na generálním ředitelství Národního památkového ústavu. Od roku 2014 je členem komise pro památky Rady města Hradec Králové. V letech 2014-2018 externě přednášel na Ústavu dějin umění a estetiky FF JČU v Českých Budějovicích dějiny architektury a designu, od roku 2018 přednáší dějiny umění 20. století na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Vystudoval dějiny umění (Mgr. a PhDr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se dějinami architektury a designu 20. století z pohledu sociálních polí a politické reprezentace a gender studies v dějinách umění. V letech 2016-2017 byl stipendistou Fulbrightova programu na UC Berkeley Department of History of Art. Kromě vědecké činnosti se věnuje popularizační činnosti, je odborným garantem projektu Královéhradecký architektonický manuál, je organizátorem akcí v rámci Dne architektury, přednáší v kulturních institucích.
photo of candidate

Mgr. Ilona Sedláková

Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektur ... (more) Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektura. Pravidelně navštěvuje výtvarné vernisáže, divadelní a hudební představení klasických či alternativních forem. Je dlouholetým příznivcem "ARS VIVA cesty za uměním" (specializovaná CK), s kterou pravidelně navštěvuje komentované výpravy za uměním. Od roku 2019 je členem Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚMČ Brno střed. Pracuje jako advokátka.
photo of candidate

MgA. Matěj Smetana, Ph.D.

Absolvent Brněnské FaVU (Intermédia, Malířství 3) a doktorandského studia na pražské AVU. Od roku 2 ... (more) Absolvent Brněnské FaVU (Intermédia, Malířství 3) a doktorandského studia na pražské AVU. Od roku 2003 se jako autor objektů, instalací a audiovizuálních děl účastní samostatných a skupinových výstavních projektů v ČR i v zahraničí - v poslední době např. výstavní projekt ABC pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně nebo projekt pro art fair Vienna Parallel ve Vídni. Jako animátor spolupracuje na filmových projektech (např. dokumentární film Talking About Adultery, USA, 2019). Působí jako pedagog na brněnské FaVU v rámci ateliéru Environment, na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na Katedře Intermédií Vysoké škol výtvarných umení v Bratislavě. V současné době spolupracuje s Technickým muzeem v Praze na expozici věnované architektovi Adolfu Loosovi. V rámci kurátorských aktivit s česko - slovenskou platformou Divadlo statického objektu připravuje výstavní projekt pro Galerii Rudolfinum.