0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Cultural-educational and leisure activities category

As for the cultural-educational and leisure activities category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of cultural-educational activities for children, youth and adults, non professional leisure activities for children, youth, adults, seniors and handicapped people with cultural focus organized especially in a form of lectures, discussions or creative workshops. Applications may be filed also for educational artistic programmes organized in schools.

Candidates:

photo of candidate

Martin Reiner

Od roku 1986 organizuje a uvádí literární pořady, od prosince 1989 byl redaktorem kulturně-politick ... (more) Od roku 1986 organizuje a uvádí literární pořady, od prosince 1989 byl redaktorem kulturně-politického měsíčníku Proglas, v letech 1990-91 organizoval cyklus přednášek Škola poezie, v roce 1991 pracoval jako tiskový mluvčí u Dr. Milana Uhdeho na Ministerstvu kultury ČR. Od roku 1992 je majitelem nakladatelství, které vydalo více než 700 titulů. V letech 1996-2000 organizoval setkávání básníků na Bítově, v letech 2001-2004 pak mezinárodní básnický festival Poezie bez hranic. Několik let byl členem grantové komise na MK ČR a rovněž předsedal literární komisi Litfondu. Externě vyučoval na FSS, kde vedl kurzy tvůrčího psaní. Je autorem třinácti knih.
photo of candidate

Mgr. Eva Dittingerová

Lektorka, facilitátorka, pedagožka se zaměřením na dramatickou výchovu, umělecké vzdělávání a profe ... (more) Lektorka, facilitátorka, pedagožka se zaměřením na dramatickou výchovu, umělecké vzdělávání a profesní přípravu budoucích učitelů. Vystudovala estetiku na MU v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika - pedagogická kondice na DAMU. Pracovala jako pedagožka volného času se zaměřením na dramatickou výchovu v SVČ Lužánky (2005-2014), kde se věnovala tvorbě a vedení výukových programů pro školy, zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí pro veřejnost a mezinárodních aktivit pro mládež. Vedla středoškolský divadelní soubor Kšandy, organizovala každoroční přehlídku a dílnu mladého divadla Nadělení (2008-2011). Je koordinátorkou vzdělávací oblasti Umění v rámci Projektu "O krok dál - Další vzdělávání pracovníků SVČ Lužánky" (2012-2015). Je členkou lektorského týmu pětidílného cyklu Dramatická výchova pro základní vzdělávání, akreditovaného MŠMT pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (od r. 2013 dosud). V letech 2014-2019 pracovala jako muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury (2017-2019 vedoucí lektorského oddělení). Od roku 2009 externě vyučuje dramatickou výchovu studenty programu Učitelství estetické výchovy na FF MU, vede magisterské diplomové práce a studentské projekty. Od září 2019 spolupracuje se SVČ Lužánky na mezinárodním projektu "To be or not to be well? Drama a divadlo ve vzdělávání", který je realizován ve spolupráci s organizacemi Big Brum Theatre in Education (UK), Nyittot Kör (HU) a Stop-Klatka (PL) a jehož cílem je výměna zkušeností a know-how za účelem vytvoření nových nástrojů a materiálů pro podporu učitelů v procesu vzdělávání. Eva Dittingerová má na starosti koordinaci aktivit, které pracoviště SVČ Lužánky v rámci projektu realizuje. Na seminářích pro pedagogy se podílí jako jejich spoluautorka a lektorka, a to včetně tvorby metodických materiálů.
photo of candidate

Mgr. Táňa Šedová, Ph.D.

Projektová manažerka v oblasti kultury se zaměřením na zprostředkování výtvarného umění. Od roku 20 ... (more) Projektová manažerka v oblasti kultury se zaměřením na zprostředkování výtvarného umění. Od roku 2016 působí na pozici projektové manažerky v Moravské galerii v Brně, kde díky zkušenostem z rakouského a německého prostředí iniciovala spolu s Rostislavem Koryčánkem vznik brněnské artotéky. Nadále se věnuje jejímu rozvoji a prohlubování spolupráce se zahraničními institucemi podobného zaměření, které přináší inspirativní příklady z procesu zprostředkování umění. V Moravské galerii se rovněž zabývá přípravou a realizací grantových projektů podpořených z evropských fondů, programů přeshraniční spolupráce nebo národních výzkumných programů. Absolvovala katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doktorskou prací zaměřenou na zprostředkování výtvarného umění s ohledem na možnosti a specifika veřejných muzeí a galerií. Během studia a za účelem přípravy doktorské práce absolvovala několik zahraničních stáží (v městském muzeu MUSA ve Vídni, v Neues Museum Nürnberg a na Fachhochschule Kufstein v Tyrolsku) a organizovala společný výtvarný projekt studentů kateder výtvarné výchovy na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg a na Masarykově univerzitě. Mezi lety 2010 a 2015 působila v Praze - nejdříve v Centru současného umění DOX a následně v Leica Gallery Prague.
photo of candidate

prof. Mgr. Zoja Mikotová

Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V ro ... (more) Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V roce 1992 založila Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzickým umění v Brně. Se studenty VDN nastudovala autorské inscenace pro děti i dospělé, které vzbudily pozornost veřejnosti i kritiků. Ocenění na festivalech Mateřinka 1997, 2002, Zlomvaz Praha, Spectaculo Interesse 2002, hlavní cena festivalu Europeen de la Culture des Sourds Brusel-Belgie, Nominace na cenu Alfréda Radoka a na cenu Divadelních novin, Výroční cena Českého centra ASSITEJ, Medaile ministerstva školství mládeže a tělovýchovy druhého stupně za uměleckou a pedagogickou činnost, Zlatá medaile JAMU, Výroční cena Mosty, finalista 3. kategorie, Medaile Františka Sáleského za spolupráci při integraci Neslyšících do veřejného života, Cena Silence speaks louder na festivalu Prague Nonverbal v roce 2017. Získala rovněž cenu města Brna v oblasti "dramatické umění" pro rok 2017 a v roce 2019 Cenu Unie neslyšících v Brně "za celoživotní přínos pro neslyšící v Brně a okolí".
photo of candidate

Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde na plný úvazek v ... (more) Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde na plný úvazek vyučuje. Na svém kontě mám 194 prací v prestižních odborných časopisech, je autorem i několika populárních knih o astronomii. V letech 1990-2001 byl ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Od svých 18 let veřejně vystupuje jako klarinetista v řadě ansámblů působících v oboru symfonické a komorní hudby. Od roku 1994 je předsedou Komorní dechové harmonie Brno, z.s. Problematice kulturně vzdělávací a zájmové činnosti se věnuje od roku 2006. Po dvě funkční období byl členem komise pro posuzování projektů z této oblasti při Ministerstvu kultury České republiky. V období 2013-2020 byl odborným hodnotitelem dotačních žádostí z oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti na Magistrátu města Brna. Je důkladně obeznámen se systémem programu dotace, a to nejen z pozice hodnotitele, ale i žadatele o dotaci pro Komorní dechovou harmonii Brno v oblasti hudby.
photo of candidate

Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D.

Po studiu na Filmové škole ve Zlíně (obor produkce a technologie) a Univerzitě Palackého v Olomouci ... (more) Po studiu na Filmové škole ve Zlíně (obor produkce a technologie) a Univerzitě Palackého v Olomouci (literární, filmová a divadelní věda) pokračovala v doktorském studiu na Janáčkově akademie múzických umění v Brně (obor scénografie, světelný design). Vedle prezenčního studia v České republice byla na dvou zahraničních stipendijních pobytech (Taneční věda a pedagogika, Kodaň, Taneční studia, Salzburg). Věnovala se zpravodajství (TV Prima), filmové i televizní produkci a dramaturgii (Moravská televize, Brno, BTV aj.). Od roku 2009 přednáší na Janáčkově akademii múzických umění, kde pracuji jako odborná asistentka (Ateliér světelného designu). V umělecké praxi spolupracuje s Michalem Horáčkem a Jiřím Bartovancem na performancích, filmech a světelných instalacích zejména v zahraničí (Obrys, ESC, Razzle Dazzle apod.). Věnuje se i výzkumu a publikuje v Divadelních novinách, Taneční zóně, ale i zahraničních odborných časopisech (Bühnentechnische Rundschau, k?d). Vydala odbornou publikaci Tanec, prostor a světlo, která vyšla za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti.
photo of candidate

PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.

Po absolvování vysoké školy (obory historie, pomocné vědy historické, žurnalistika) pracuje v kultu ... (more) Po absolvování vysoké školy (obory historie, pomocné vědy historické, žurnalistika) pracuje v kulturních institucích (Moravská zemská knihovna v Brně (2004-2005, 2010-dosud), Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě (2005-2010)), kde se kromě odborné správy historických fondů podílí také na přípravě kulturně vzdělávacích akcí v podobě výstav, programů muzejních nocí, přednášek pro veřejnost, workshopů, dnů otevřených dveří, speciálních prohlídek, koncertů atp. Všechny připravované akce byly zaměřeny na dějiny knižní kultury (česká vydání Bible, dílo Jana Amose Komenského, mikulovská dietrichsteinská knihovna, rušení klášterů a likvidace klášterních knihoven, část stálé expozice Památníku písemnictví na Moravě věnovaná písemnictví Velké Moravy, středověku a raného novověku) či na historii rajhradského kláštera a benediktinského řádu vůbec. Zejména v rámci prezentace benediktinského kulturního dědictví měla možnost připravovat celou paletu kulturních a vzdělávacích akcí od speciálních prohlídek o dějinách a architektuře kláštera, koncertů prezentujících domácí rajhradské skladby, výstav mapujících dějiny kláštera, jeho sbírek a osudů od středověku do 20. století až po workshopy prezentující techniky výroby knih, knihtisku, psaní na pergamen, pečetění a to jak pro dospělé, tak dětské návštěvníky. V rámci prezentace knižní kultury měla možnost připravovat výstavu o rajhradské rukopisné tradici v kontextu evropské knižní kultury spolu s dalšími kláštery v Rakousku, Maďarsku a Polsku. Rovněž pořádala několik národních i mezinárodních konferencí.
photo of candidate

Ing. Jiří Králík

Absolvent VŠE fakulta řízení, odbor EMV. Deset let zaměstnán jako matematik-analytik a pak i vedouc ... (more) Absolvent VŠE fakulta řízení, odbor EMV. Deset let zaměstnán jako matematik-analytik a pak i vedoucí výpočetního střediska, v roce 1991 ale zásadně změnil svůj profesní život a stal se ředitelem Městských kin v Uherském Hradišti. V této funkci pak pokračoval ve svých aktivitách v oblasti filmových klubů a pořádání velkých filmových akcí. V letech 1991-2007 byl ředitelem Letní filmové školy a iniciátorem její zásadní transformace v respektovaný a úspěšný mezinárodní filmový festival. V roce 1995 založil tradici Projektu 100, který pak řídil až do roku 2008. Stál u zrodu dalších významných kulturních aktivit a festivalů -? v oblasti film festivalu CINEMA MUNDI, MO(e)VING MUSIC, FESTIVAL NAD ŘEKOU, BRITSKÝ SEMINÁŘ…. V roce 2011 pak působil jako ředitel Domu kultury v Kroměříži, kde zakládal další velké nefilmové festivaly - VIVAT AMADEUS, STOPTIME, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOŽÍNKOVÝCH TRADIC a především DNY SLOVANSKÉ KULTURY. V letech 1991-2007 založil a pak i vedl slavný moravský rockový klub MÍR v Uherském Hradišti, který propagoval nezávislou kulturu - hudební, výtvarnou, divadelní. Celý svůj profesní život pak věnoval především propagaci estetické výchovy a organizaci četných aktivit - např. festivalu ARTEDIEM nebo projektu FILM A ŠKOLA. V posledních letech pak v roli programového ředitele výrazně měnil charakter a průběh dvou významných tradičních festivalů - EKOFILM a TOURFILM. V letošním roce pořádal tři velké celostátní akce - celostátní přehlídku Kinematograf 100, 6. ročník festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY a iniciuje vznik nového mezinárodního festivalu Prague Spring Festival. V současnosti je prvním místopředsedou Státního fondu kultury MKČR.
photo of candidate

Mgr. Ilona Sedláková

Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektur ... (more) Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektura. Pravidelně navštěvuje výtvarné vernisáže, divadelní a hudební představení klasických či alternativních forem. Je dlouholetým příznivcem "ARS VIVA cesty za uměním" (specializovaná CK), s kterou pravidelně navštěvuje komentované výpravy za uměním. Od roku 2019 je členem Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚMČ Brno střed. Pracuje jako advokátka.