Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Řešte Rodičovské vouchery online.

Získejte a využívejte online kredity na volnočasové aktivity dětí.

Zjistit více
 1. 01

Časté dotazy

Získejte rychlé a jasné odpovědi na nejčastější otázky

Nejčastější dotazy k rodinným voucherům

 • Žádost se podává z účtu dítěte, které musí mít ověřené osobní údaje (jak se řeší ověření naleznete zde) a musí:
  • musí mít méně než 18. let
  • mít trvalé bydliště ve městě Brně
  • žadatel musí prokázat, že společný rozhodný příjem domácnosti nepřesahuje 750 000 Kč čistého v kalendářním roce 2022 (při podání žádosti do 30. 6. 2024) či v roce 2023 (při podání žádosti od 1. 7. 2024) přičemž v případě tří a více dětí se částka rozhodného příjmu zvyšuje o 200 tis. Kč za každé takové dítě

 • Za rozhodný příjem se považuje součet těchto příjmů, byly-li v daném roce zaúčtovány nebo vyplaceny:

  a) příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů,
  c) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
  d) plnění z vyživovací povinnosti,
  e) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
  f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  g) rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek.

  Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v daném roce samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství; částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

  Je-li dítě svěřeno do střídavé péče nebo společné péče, posuzují se pro účely stanovení rozhodného příjmu příjmy posuzované osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti a která v jeho zastoupení podala žádost o rodičovský voucher, a další posuzované osoby, které s posuzovanou osobou a s dítětem žijí.

  Posuzovanou osobou je

  a) rodič,
  b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře,
  c) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene b),
  d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene b),
  e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti
 • O dar kreditu je možné žádat prostřednictvím modulu Rodičovské vouchery. Systém Rodičovských voucherů je nový speciální modul v rámci Brno iD. K využití funkcí tohoto modulu je potřeba mít ověřený uživatelský účet dítěte na Brno iD. Služba je otevřená uživatelům účtu full Brno iD (vždy jde o účet dítěte), případně oprávněná osoba, která nemá účet dítěte ověřený nebo zřízený, si jej může založit a nechat ověřit kdykoliv online žádostí nebo osobně na prodejním místě DPMB nebo KORDIS.

 • K podání žádosti je třeba vyplnit ve formuláři žádosti rodné číslo dítěte, kontaktní e-mail a správně vyplnit údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a adresu trvalého bydliště. Žádost se podá (uloží) úspěšně pouze v případě, že údaje dítěte a zákonného zástupce jsou platné a správné. Údaje o dítěti i zákonném zástupci se online ověřují v registru obyvatel.

 • V případě problémů při online podání na straně dítěte (či pokud je problém na straně rodiče či zákonného zástupce), kontaktujte nejdříve referenta Rodičovských voucherů na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem. Vaše žádost o přidělení kreditů na Brno iD bude řešena individuálně. Kontaktní informace: tel.: +420 542 172 482, +420 542 172 520, e-mail: rodicovskevouchery@mailbrno.cz

 • Po schválení žádosti o dar kreditu úředníkem na straně města Brna dojde k přidělení 4000 kreditů na účet dítěte a současně k zaslání platné (chápejme jako podepsané) darovací smlouvy na kontaktní e-mail, který žadatel zadal do systému (rozumějme jako e-mail zákonného zástupce).

 • O kredity je možné žádat od spuštění modulu až do 30. 11. 2024. Kredity lze uplatnit od 1. 1. 2024 do 30. 12. 2024, nevyužité kredity 31. 12. 2024 expirují.

 • Rodič se přihlásí do účtu dítěte, z něj se v modulu Rodičovské vouchery proklikne na stránku "Nabídnout kredit organizaci" a vybere organizaci, kterou jeho dítě navštěvuje. Následně vyplní název kroužku či aktivity, cenu aktivity a variabilní symbol (ten, kterým máte platit převodem spoluúčast za kroužek). Formulář vám vypočítá z obecných procent nastavených organizací, kolik maximálně kreditů lze použít, pokud tolik kreditů máte (může se vzácně stát, že vám organizace přímo napíše, že pro nějakou určenou aktivitu platí odlišná spoluúčast, ale takovou informaci by vám měla říct přímo organizace). Po vyplnění formuláře odešlete nabídku kreditů vůči organizaci. Ta většinou čeká, než rodič uhradí určenou spoluúčast klasickým způsobem (stejně jako dosavadní platby za kroužek) a poté přijme vaše kredity. Příklad: Kroužek stojí 1000 Kč, kredity lze hradit 80% částky, spoluúčast rodiče je nastavena organizací na 20%. Rodič vyplní v Brno ID cenu 1000 Kč a ukáže se, že lze využít 800 kreditů. Vedleš toho rodič musí dle podmínek organizace včas uhradit klasickou cestou spoluúčast 200 Kč.

  Minimálně se musí nabízet a uplatnit najednou 500 či více kreditů (ledaže by vám zbývalo méně, pak veškerý zbytek kreditů), tedy kredity lze běžně uplatňovat na aktivity (při 80% spoluúčasti) v ceně alespoň 625 Kč.

  Některé organizace (třeba SVČ Lužánky) vám mohou přímo poslat QR kód, který vede jako odkaz na výše uvedenou sekci Brno iD a po přihlášení do účtu dítěte na Brno iD a vstupu na výše uvedenou podstránku se vám většina údajů formuláře předvyplní a usnadní vám to práci.

 • Do projektu se mohou zapojit všechny organizace poskytující volnočasové aktivity (kroužky, tábory..) dětem ve věku do 18 let. V případě zájmu o registraci, prosíme o zaslání následujících informací o vaší organizaci: název a sídlo organizace, IČO, ID datové schránky a číslo bankovního účtu. Tyto informace budou využity k založení účtu pro organizaci v systému Brno ID. Údaje zašlete prosím do datové schránky města Brna (a7kbrrn) a do předmětu uveďte "Rodičovské vouchery". K aktivaci registrace budete vyzváni datovou zprávou, s přímým odkazem do Brno ID, kde všechny výše uvedené kroky provedete.

  Organizacím, které se do projektu zapojí, bude v systému Brno iD vytvořen účet k administraci a akceptaci kreditů na pořádané aktivity. Organizace si nastaví parametr spolufinancování volnočasové aktivity ze strany rodiče, a to v intervalu 20 % až 80 % ceny, přičemž zbývající část může být hrazena prostřednictvím kreditů.