Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Řešte Rodičovské vouchery online.

Získejte a využívejte online kredity na volnočasové aktivity dětí.

Zjistit více
 1. 01

Časté dotazy

Získejte rychlé a jasné odpovědi na nejčastější otázky

Nejčastější dotazy k rodinným voucherům

 • Žádost se podává z účtu dítěte, které musí mít ověřené osobní údaje (jak se řeší ověření naleznete zde) a musí:
  • mít věk (v den podání žádosti) alespoň 6 let a nedosáhnout věku 18. let
  • mít trvalé bydliště ve městě Brně a být občan České republiky
  • žadatel musí prokázat, že společný rozhodný příjem domácnosti nepřesahuje 750 000 Kč čistého v kalendářním roce 2022 (při podání žádosti do 30. 6. 2024) či v roce 2023 (při podání žádosti od 1. 7. 2024)

 • Za rozhodný příjem se považuje součet těchto příjmů, byly-li v daném roce zaúčtovány nebo vyplaceny:

  a) příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů,
  c) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
  d) plnění z vyživovací povinnosti,
  e) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
  f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  g) rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek.

  Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v daném roce samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství; částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

  Je-li dítě svěřeno do střídavé péče nebo společné péče, posuzují se pro účely stanovení rozhodného příjmu příjmy posuzované osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti a která v jeho zastoupení podala žádost o rodičovský voucher, a další posuzované osoby, které s posuzovanou osobou a s dítětem žijí.

  Posuzovanou osobou je

  a) rodič,
  b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře,
  c) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene b),
  d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene b),
  e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti
 • O dar kreditu je možné žádat prostřednictvím modulu Rodičovské vouchery. Systém Rodičovských voucherů je nový speciální modul v rámci Brno iD. K využití funkcí tohoto modulu je potřeba mít ověřený uživatelský účet dítěte na Brno iD. Služba je otevřená uživatelům účtu full Brno iD (vždy jde o účet dítěte), případně oprávněná osoba, která nemá účet dítěte ověřený nebo zřízený, si jej může založit a nechat ověřit kdykoliv online žádostí nebo osobně na prodejním místě DPMB nebo KORDIS.

 • K podání žádosti je třeba vyplnit ve formuláři žádosti rodné číslo dítěte, kontaktní e-mail a správně vyplnit údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a adresu trvalého bydliště. Žádost se podá (uloží) úspěšně pouze v případě, že údaje dítěte a zákonného zástupce jsou platné a správné. Údaje o dítěti i zákonném zástupci se online ověřují v registru obyvatel.

 • Po schválení žádosti o dar kreditu úředníkem na straně města Brna dojde k přidělení 4000 kreditů na účet dítěte a současně k zaslání platné (chápejme jako podepsané) darovací smlouvy na kontaktní e-mail, který žadatel zadal do systému (rozumějme jako e-mail zákonného zástupce).

 • O kredity je možné žádat od spuštění modulu až do 30. 11. 2024. Kredity lze uplatnit od 1. 1. 2024 do 30. 12. 2024, nevyužité kredity 31. 12. 2024 expirují.